Generalforsamling

Torsdag den 9. marts 2023

kl. 19.30


Medlemskort skal fremvises ved døren.


Regnskabet og HUSET40's vedtægter vil ligger fremme til gennemlæsning

fra kl. 19.00.


Forslag til dagsordenen samt kandidater til bestyrelsesposter,

skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen afholdes


Dagsorden:


1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og 1 referent:


2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år.


3. Kasseren/revisoren fremlægger det reviderede regnskab, som forelægges til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Revisor Ib Schwensen vil besvare spørgsmål ang. regnskabet.


4. Fastsættelse af kontingent.


5. Behandling af indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, vælges i ulige år:
Kasserer: Tom Lorentzen er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Janne E. er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Jan Kjærgaard er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Klaus Vendelbo Nielsen modtager ikke genvalg.
*Uffe Andersen opstiller til bestyrelsen, subsidiært som suppleant.


7. Valg af 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for et år
Suppleant: *Uffe Andersen
Suppleant: Karsten Poulsen modtager ikke genvalg.
Bilagskontrollant:
Bilagskontrollant:


8. Eventuelt.Venlig hilsen den siddende bestyrelse:

Almer Simonsen, Tom Lorentzen, Britt Simonsen, 

Janne E., Jan Kjærgaard, Erik Sørensen, Uffe Andersen, Klaus Vendelbo NielsenMedborger- Kultur og Forsamlingshus Huset40
HUSET40 Hovedgaden 40 4654 Faxe Ladeplads.
almersimonsen@gmail.com tlf: 5190 3311